Политика за поверителност и защита на личните данни

Сайтът aqualor.bg е насочен да популяризира и представя по най-добър начин нашите продукти и нашия дългогодишен опит в света на професионалните покрития за дърво.
За целите на използване на онлайн магазина на сайта aqualor.bg, Вие имате възможност да се регистрирате или да продължите да използвате магазина като потребител без регистрация. Регистрацията е опростена и изисква минимално време. Ако потребителските Ви нужди не налагат използване на онлайн магазина, то регистрация и съответно предоставяне на лични данни не са необходими.
Във връзка с Регламента относно защитата на личните данни (GDPR) бихме желали да Ви информираме относно това кои сме ние, какви лични данни събираме, защо са ни необходими, как ги използваме и пред кои трети страни ги показваме.
Моля прочетете текста по-долу внимателно, а при въпроси не се колебайте да се свържете с нас.

Какво представляват личните данни?

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Кои сме ние?

С даване на съгласието си за регистарция в сайта aqualor.bg или изпозлването на онлайн магазина, Вие се съгласявате Н.К.Н. ООД, регистрирано в ТР с ЕИК 131204023, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Проф. Иван Георгов 3, тел: 02/931 40 49, като администратор на лични данни да събира, обработва и използва Ваши лични данни във връзка с регистрацията Ви, комуникацията с Вас и изпращане на търговски бюлетин, и да определя начините и целите за това.

Какви Ваши лични данни събираме, обработваме и използваме?

Посредством регистрацията в сайта aqualor.bg се събират, обработват и използват следнте видове лични данни:
• Задължителни данни за регистрация – име, фамилия, електронна поща и телефон;
• Незадължителни данни за регистрация – име на фирма;
• При плащане с банкова карта – издател на картата, номер и притежател на картата, CVV2 код. С цел избягване на злоупотреби ние прилагаме най-добрите актуални практики, препоръчани от международните картови организации. Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка. Автентичността на вашата карта се проверява чрез кода за сигурност, изписан на гърба й (CVV2).

За какви цели събираме, обработваме и изпозлваме Вашите лични данни:

Вашите лични данни се събират, обработват и използват за нуждите на регистрацията на сайта aqualor.bg, както и при използване на онлайн магазина, както и за комуникация и изпращане на търговски бюлетин.

На какво основание събираме, обработваме и използваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни се събират, обработват и използват на основание Вашето изрично дадено съгласие чрез отметка “Приемам” на настоящите Правила за поверителност.

Кой има достъп до личните Ви данни?

Личните Ви данни могат да бъдат обработвани от съответните оправомощени служители на А.Н.Н-2 при наличие на задължение за конфиденциалност и защита на данните в съответствие с приложимото законодателство. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на лица без право на достъп. Администраторът не предава лични данни на трети лица, освен в случаите на осъществяване на банковите разплащания до съответните банкови институции, автоматизирани маркетинг платформи за изпращане на бюлетин, ако такива са въведени; на дружествата, управляващи плъгин или социална мрежа, които потребителите решат да използват сами, както и на Google Analytics, с оглед осъществяване на уеб анализ.

Какви са Вашите права във връзка с личните Ви данни?

Съгласно действащото законодателство относно защитата на личните данни и във връзка с регистарцията в сайта aqualor.bg, Вие имате следните права:
• Право на достъп до данните, целите и пределите на обработването, данни за администратора и за третите лица, на които могат да бъдат разкривани;
• Право на оттегляне на съгласието за събиране, обработване и използване на личните Ви данни;
• Право на актуализиране и коригиране на данните;
• Право да искате изтриване на данните, когато те вече не са необходими за целите на обработката и след изтичане на определения срок за съхранение;
• Право да ограничите обработването на личните Ви данни при определени обстоятелства, като това ще доведе до съответните рестрикции при ползване на сайта;
• Право да получите личните си данни в структуриран, широкоизползван за четене формат;
• Право да подадете жалба пред Администартора или пред Комисията за защита на личните данни относно защитата на личните Ви данни.

Горните права може да упражните, като попълните писмено Заявление до Н.К.Н. ООД, в което задължително опишете целта на искането. Администраторът ще отоговри на Вашето Заявление в 30-дневен срок от надлежното му получаване.

Как и колко дълго ще съхраняваме личните Ви данни?

Н.К.Н. ООД е задължено да съхранява личните данни при прилагане на техническии и организационни мерки за защита само за срок, какъвто е необходим за изпълнение на съответните цели, посочени по-горе. Н.К.Н. няма да съхранява лични данни по-дълго, отколкото е необходимо и ще ги съхранява само във връзка с целите, за които са били събирани.