Общи условия за ползване на сайт www.aqualor.bg с онлайн магазина

I. Използване на интернет страницата www.aqualor.bg

Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“, са предназначени за регулиране на отношенията между Н.К.Н ООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на интернет страницата: https://aqualor.bg, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и” .

Данни за Доставчика

Чл. 2. Информация относно Доставчика:
1. Наименование: Н.К.Н. ООД, ЕИК 131204023
2. Седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, ул. Хан Аспарух № 1
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ж.к. Военна рампа, ул. проф. Иван Георгов № 3
4. Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к. Военна рампа, ул. проф. Иван Герогов № 3, тел.: +359 2 931 40 49; електронна поща: office@lakove.bg
5. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
6. Надзорни органи :
(а) Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/ 915 35 18 факс: 02/ 915 35 25, Имейл: kzld@cpdp.bg, Интернет сайт: www.cpdp.bg
(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg
7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131204023.

Общи разпоредби

Чл. 3. Интернет страницата и услугите, предлагани чрез нея, фукционират при правилата описани в настоящите Общи условия.
Чл. 4. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Интернет страницата, нито че последната не съдържа грешки.
Чл. 5. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал (включително, но не само: снимки, текстове и други), публикуван на Интернет страницата или до цялата Интернет страница, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.
Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет страницата.

Характеристики на услугата

Чл. 7. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика чрез Интернет страницата, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
– разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Интернет страницата. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
– генериране на електронни запитвания (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпрати. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв;
– закупуване на стоки чрез интегрирания онлайн магазин на интернет страницата;
– препращане (линкинг) на Ползвателя към бизнес профили на Доставчика в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Доставчика. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.
– ползване на динамична Google карта, интегрирана на Интернет страницата. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Google Maps and Google Earth налични на https://www.google.com/intl/bg_bg/help/terms_maps.html .
– търсене на текстово съдържание в рамките на Интернет страницата. За да използва функцията, Ползвателят следва да изпише в полето за търсене търсената от него дума /думи и да избере бутона / иконката за търсене или клавиш на клавиатурата Enter / Go.

Права върху интелектуална собственост

Чл. 8. (1) Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.
(2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея.
(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика.
Чл. 9. Интернет страницата може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Интернет страницата, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Интернет страницата не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

Други Условия

Чл. 10. (1) Информацията и материалите, достъпни на Интернет страницата (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Ползвателите на Интернет страницата.
(2) Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Интернет страницата, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
(3) Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Интернет страницата, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Интернет страницата и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Интернет страницата).

II. Използване на онлайн магазин www.aqualor.bg

Същност на онлайн магазина
Чл. 11. Онлайн магазинът e електронен магазин, достъпен на www.aqualor.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, както и да извършват регистрация на сайта, да получават информация за стоките, да извършват плащания и др.
Чл. 12. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 13. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от онлайн магазина www.aqualor.bg.
(2) Ползватели на онлайн магазина могат да бъдат само лица, които могат да направят валидно и обвързващо ги волеизявление и са навършили 18 г.
(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него стоки. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки.
Използване на онлайн магазина
Чл. 14. (1) За да използва онлайн магазина за сключване на договори за покупко-продажба на стоки. Ползвателят има възможност да използва магазина без регистрация или да се регистрира.
(2) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(3) При извършване на регистрация Ползвателят следва да се запознае с Политика за защита на личните данни и да приеме личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.
Извършване на покупко-продажба
Чл. 15. (1) Покупко-продажбата чрез онлайн магазина се извършва на български език.
(2) Ползвателят закупува стока, предлагана от Доставчика на адрес www.aqualor.bg
(3) За извършване на покупко-продажба Ползвателят използва данните, предоставени при регистрация (ако е направена). В случай, че регистрацията на потребителски профил не е създадена, Ползвателят се задължава да предостави име, фамилия, еелктронна поща, телефон за връзка и адрес за доставка на закупените от него стоки.
(4) Доставчикът се задължава при настъпили съответни условия да информира Ползвателя за всички препятствия, нередности, неналична стока и т.н. относно заявката на Ползвателя по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от Ползвателя телефон за контакт.
(5) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който Ползвателят премине през всички стъпки на пазаруването от www.aqualor.bg и получи информация за направената онлайн покупка на електронния адрес на Ползвателя, предоставен по време на извършване на покупко-продажбата.
(6) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Особени задължения на доставчика. Защита на потребителя
Чл. 16. (1) Основните характеристики на стоките с цел подпомагането на покупката на продукти, предлагани от Доставчика, са определени в детайлната страницата на всяка стока на сайта.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика.
(3) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите при последния етап на извършване на покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на онлайн магазина преди сключването на договора за покупко-продажба и се допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, цветовете и промени в дизайна на продуктите и техните опаковки, за което Доставчика не носи отговорност, публикуваната на сайта информация за цветове и размери трябва да се тълкува като ориентировъчна. Снимките на цветовете на предлаганите продукти за покрития за дърво са ориентировъчни и имат за цел да дадат обща представа за цвета. Цветът на нанесените продукти върху дървото зависят от вид материал, начина на нанасяне, прилагана разходна норма и др.
(6) Доставчикът посочва преди финализиране на покупко-продажбата общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки, а на отделен ред и стойността на доставката.
Чл. 17. (1) Плащането на закупените стоки се извършва чрез наложен платеж на куриер, чрез банкова карта или по банков път.
Чл. 18. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка, да върне закупената стока от онлайн магзина в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката, като с оглед естествеото на продуктите стоката следва да е с ненарушена опаковка, цялост, без промени или примеси и др. подобни. Транспортните разходи са отговорност на Купувача (Ползвателя).
(2) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от от 14 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
Чл. 19. (1) Срокът на доставка на стоката е обвързан с предаването на стоката на куриер. Доставчикът се задължава, че в рамките на 2 работни дни от получаване на заявката от Потребителя чрез онлайн магазина, ще предаде стоката на куриер за доставка.
(2) Ако Доставчикът не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.
(3) В случаите, когато Доставчикът не разполага с поръчаните стоки, той има право да предложи на потребителя стоки със сходни характеристики и същото качество.

Защита на личните данни

Чл. 20. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.
(2) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.aqualor.bg, с които всеки ползвател на сайта следва да се запознае.
Чл. 21. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
Изменение и достъп до Общите условия
Чл. 22. (1) Настоящите общи условия са в сила за всички Ползватели на www.aqualor.bg, считано от 04.05.2018 г.
(2) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.aqualor.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.